Wednesday, October 5, 2022

Covid

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gửi thư chúc mừng năm mới

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gửi thư chúc mừng năm mới

Author: SuperUser Account/Monday, January 19, 2015/Categories: tin tức về việt nam

Rate this article:
No rating
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TỔ CHỨC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA CÁC ĐỊNH HƯỚNG KINH TẾ THỊ TRƯỜNG, THÚC ĐẨY SỰ TÁI CẤU TRÚC CỦA NỀN KINH TẾ QUỐC GIA TĂNG TRƯỞNG VÀ CẢI TẠO MODEL

Tư tưởng kinh tế cốt lõi lan rộng khắp các văn kiện của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 11 được cơ cấu lại nền kinh tế quốc gia, đổi mới mô hình tăng trưởng và bảo đảm phát triển nhanh và bền vững. Những tiền đề cho việc thực hiện thành công định hướng nêu trên là thực hiện hiệu quả ba đột phá, chúng tôi đã được thông qua, trong đó hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội tạo thành, một một mặt, một động thái quan trọng mà sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến các quá trình kinh tế tái cơ cấu và đổi mới mô hình tăng trưởng, và, mặt khác, một nhiệm vụ mà doest không đòi hỏi nguồn lực tài chính khổng lồ. Các nhiệm vụ có thể được thực hiện trong một thời gian tương đối ngắn thời gian khi chúng ta có sự hiểu biết đúng đắn và quyết tâm duy nhất có đầu óc.

Sau khi thực hiện 20 năm của các nguyên tắc đổi mới, nước ta đã đạt được những thành tựu quan trọng trong việc xây dựng thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN. Kết quả là, chúng tôi đã huy động các nguồn lực cho phát triển đất nước, tốc độ tăng trưởng cao đạt được, tạo ra nhiều công ăn việc làm và đời sống nhân dân được cải thiện của.

Tuy nhiên, các tổ chức đối với các nền kinh tế thị trường vẫn chưa được lắp và các yếu tố của kinh tế thị trường vẫn chưa được hình đầy đủ. Thị trường đất đai vẫn không hoàn hảo. Các thị trường tài chính có được phát triển một cách cân bằng, thị trường trái phiếu vừa được sinh ra, và thị trường chứng khoán đang hoạt động một chiều, chưa biến thành một kênh huy động vốn quan trọng cho nền kinh tế quốc gia, vì vậy tất cả những gánh nặng chỉ được vai bằng các thị trường tín dụng, làm cho nó dễ bị tổn thương. Thị trường khoa học và công nghệ đã phát triển chậm. Thị trường lao động, mặc dù được hình thành tương đối hoàn hảo, là đặc trưng với chất lượng nguồn nhân lực thấp và bất hợp lý trong tiền lương giữa các ngành đã đặt ra một rào cản lớn đối với phong trào lao động cho các ngành chủ chốt của quản lý nhà nước và các khu vực cung cấp các dịch vụ công cộng. Giá của một số hàng hoá, dịch vụ không đủ để bù đắp cho chi phí, và chưa quy định nguyên tắc thị trường, do đó cản trở việc thu hút nguồn lực và công nghệ cao cho phát triển.

Các thể chế kinh tế thị trường là một tổng thể hoàn hảo bao gồm các thị trường khác nhau đang hoạt động đồng bộ bên trong nó. Một thị trường duy nhất trong đó mà không phát triển đầy đủ sẽ giữ lại những tiến bộ của các thị trường khác và làm cản trở sự chuyển động tổng thể của nền kinh tế thị trường. Trong bối cảnh đó, sự can thiệp hành chính trong giai đoạn kinh tế có thể sẽ được thực hiện. Can thiệp như vậy có thể giúp tháo gỡ khó khăn trước mắt nhưng chi phí của nó sẽ được nhiều hơn những cơ hội nó tạo ra và quá trình phát triển sẽ do đó được trật đường rầy. Kết quả là, các vấn đề cơ bản này vẫn chưa được giải quyết. Điều này có thể được xem như là một nghịch lý trong cách suy nghĩ rằng những người tham gia vào công việc quản lý phải đạt được một sự hiểu biết thấu đáo để có những hành động một cách đúng đắn và nhất quán.

Thực tế này, do đó, cho chúng ta thấy rằng trong năm 2012, tất cả ra những nỗ lực cần được tập trung vào việc làm cho các tổ chức kinh tế thị trường đầy đủ theo quy định của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 11.

Trong thời gian của toàn cầu hóa và cạnh tranh khốc liệt, những gì chúng ta nên làm gì cho đất nước của chúng tôi để tăng tốc độ tăng trưởng và thu hẹp khoảng cách phát triển với các nước khác trong khu vực là xây dựng thể chế hiện đại cho nền kinh tế thị trường mà sẽ tạo thuận lợi cho sự di chuyển của các nguồn lực trong các lĩnh vực và đến khu vực khác nhau trên khắp Việt Nam đối với các tín hiệu được gửi bởi thị trường đối với các trục lợi nhuận bình quân, bảo đảm nền kinh tế phát triển một cách hài hòa và cân bằng. Điều này sẽ kích thích các doanh nghiệp phát triển nguồn nhân lực, ứng dụng và sáng tạo công nghệ sản xuất và quản lý mới, tạo ra lợi thế cạnh tranh động để kiếm được lợi nhuận mà họ là lớn hơn nhiều so với các chủ thể kinh doanh khác, qua đó đẩy mạnh phong trào tương đối liên tục cơ cấu đầu tư và sản xuất , để tạo ra một nền kinh tế với một mức độ cao của sự sáng tạo và nhiều sản phẩm mới và bảo đảm hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Đây là sự hiểu biết biện chứng của sự phát triển.

Chúng ta nên đưa các tính năng của các thể chế của một nền kinh tế thị trường hiện đại như tiêu chuẩn cho quá trình của chúng tôi hoàn thiện thể chế. Dưới đây là các tính năng cơ bản:

Đầu tiên, tất cả các loại thị trường phát triển đồng bộ với các yếu tố của kinh tế thị trường đang được định hình một cách toàn diện, hoạt động hài hòa, hỗ trợ lẫn nhau, và tương tác trong một tổng thể hoàn hảo. Đây là tiền đề để cho phép thị trường để hoạt động trơn tru và tất cả các nguồn lực để di chuyển một cách tự do và được phân bổ đúng cách và hiệu quả.

Trong năm 2012 và những năm tiếp theo, Luật Đất đai phải được sửa đổi để tạo điều kiện cho việc thành lập thị trường đất đai, thịt bò lên sự phát triển lành mạnh thị trường bất động sản; phát triển thị trường trái phiếu, mở rộng thị trường bảo hiểm; phát triển mạnh thị trường khoa học và công nghệ. Đẩy nhanh việc đào tạo nguồn nhân lực, đặc biệt là lực lượng lao động chất lượng cao kết hợp với cải cách cơ chế tiền lương để tạo thuận lợi cho hoạt động trơn tru của thị trường lao động. Để phù hợp với lộ trình để cho quy luật thị trường quyết định giá các mặt hàng do Nhà nước kiểm soát, vv

Thứ hai, thể chế kinh tế thị trường hiện đại đòi hỏi phải thiết lập một môi trường cạnh tranh bình đẳng cho các chủ thể tham gia. Cạnh tranh là một phần của nền kinh tế thị trường và tạo thành như một trong những tiêu chí đo marketableness của nền kinh tế. Một thị trường cạnh tranh cao sẽ giúp kiểm soát giá cả tốt hơn so với nhà nước, không có gì. Điều quan trọng là cạnh tranh buộc các doanh nghiệp giảm chi phí sản xuất, nâng cao năng suất, hiệu quả và đảm bảo. Chính phủ sẽ xem xét và đánh giá mức độ cạnh tranh trong từng lĩnh vực sản xuất và dịch vụ, xóa bỏ phân biệt đối xử vẫn còn tồn tại trong thực tế giữa các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác nhau. Cải thiện văn bản pháp quy phạm pháp luật về cạnh tranh và độc quyền tự nhiên; tăng cường năng lực của các cơ quan sở hữu trí tuệ và quản lý cạnh tranh trong việc giải quyết vụ việc cạnh tranh không lành mạnh và các trường hợp mất lợi thế của vị trí thống trị của họ trên thị trường để ngăn chặn đối thủ cạnh tranh.

Thứ ba, trách nhiệm giải trình về các chính sách quản lý, các dự án phát triển cũng như hoạt động của các đơn vị kinh doanh phải được công bố công khai và thực hiện một cách minh bạch. Thể chế kinh tế thị trường, tác động xuất phát từ cánh cửa mở và quá trình hội nhập, kết hợp với sự hình thành của một kiến ​​trúc đa sở hữu và cơ cấu tổ chức kinh tế nhiều sẽ dẫn đến sự hình thành các "nhóm lợi ích". Khách quan, các "nhóm lợi ích" có thể ảnh hưởng đến quá trình ra quyết định. Tính minh bạch và overtness không chỉ tạo cơ hội bình đẳng cho tất cả để đạt được quyền truy cập vào thông tin, nhưng quan trọng hơn, đẩy tính minh bạch và trách nhiệm overtness và làm nổi bật giải thích và tạo điều kiện cho người dân giám sát các quyết định của cơ quan quản lý. Nó là một biện pháp cơ bản để ngăn ngừa tham nhũng và ảnh hưởng của "nhóm lợi ích" vào quá trình ra quyết định để đảm bảo rằng các quyết định được thực hiện theo "giá trị chung", vì lợi ích của đất nước. Tính minh bạch và overtness cũng sẽ giảm đầu cơ và kinh doanh chi phí trong khi cải thiện hiệu quả của thị trường.

Trong vài năm qua, nhờ sự thực thi của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật cũng như Q & A phiên họp của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, chúng ta đã có những bước tiến lớn trong việc thực hiện minh bạch và overtness, và thực hiện trách nhiệm giải trình của các cơ quan Nhà nước. Tuy nhiên, các kết quả trên vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu.

Từ Đảng và lập trường chính trị của Nhà nước, bảo đảm quyền của người dân tiếp cận thông tin và tham gia vào các cuộc tranh luận xã hội, Chính phủ sẽ nghiên cứu và quy định hoàn hảo trên Công bố thông tin và quyền của thông tin nhập, đồng thời tăng cường đối thoại về chính sách và các dự án phát triển giữa các cơ quan nhà nước và các chuyên gia độc lập và người dân, không chỉ trong các bài-ra quyết định giai đoạn như chúng ta làm hiện nay mà quan trọng hơn trong việc ra quyết định trước sân khấu. Chất lượng của Q & A phiên tiếp tục được đổi mới và cải tiến, tập trung vào các chính sách phát triển và tác động của tầng lớp khác nhau của cuộc sống.

Thứ tư, thể chế kinh tế thị trường hiện đại trong bối cảnh toàn cầu hóa ngày càng tăng và làm sâu sắc hơn và hội nhập kinh tế đòi hỏi phải xác định lại mối quan hệ giữa nhà nước và thị trường. Theo đó, Nhà nước sẽ chuyển từ trực tiếp can thiệp vào các quá trình kinh tế để tạo cơ hội cho phát triển: bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, tạo môi trường thuận lợi cho kinh doanh và đầu tư; tạo cơ chế phát triển và nâng cao chất lượng các dịch vụ công cộng.

Một thách thức nổi lên cho cơ quan quản lý Nhà nước trong bối cảnh toàn cầu hóa là mỗi sự thay đổi trên thị trường toàn cầu sẽ nhanh chóng và mạnh mẽ ảnh hưởng đến thị trường trong nước. Vì vậy, nó là cần thiết để Nhà nước để nâng cao năng lực dự báo và phản ứng chính sách nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực đến nền kinh tế quốc gia. Các nền kinh tế thị trường và toàn cầu hóa cũng đưa một số nhóm người có nguy cơ, càng làm khoảng cách giữa người giàu và người nghèo. Nhà nước cần ban hành các chính sách đúng đắn và sử dụng các công cụ quản lý để khắc phục những mặt tiêu cực của nền kinh tế thị trường và toàn cầu hóa để đảm bảo tăng trưởng kinh tế và tiến bộ xã hội và bình đẳng. Nó là affirmable thị trường mà hoạt động trên các nguyên tắc của nó, trước hết là các quy định về cạnh tranh và các quy định về lợi nhuận. Sự phát triển theo định hướng XHCN là một chức năng của Nhà nước. Nhà nước, một mặt, cần phải thúc đẩy "quyền lực tự điều chỉnh" của thị trường và, mặt khác, "trung hòa" tác động tiêu cực của thị trường để đảm bảo định hướng phát triển để đi trên một đường bên phải. Theo đó, vai trò của Nhà nước sẽ không thu nhỏ nhưng được tăng cường trên cơ sở của phương pháp có ảnh hưởng mới và nội dung mới.

Chúng ta nên căn cứ vào quan điểm cơ bản về xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa được xác định do Đại hội Đảng lần thứ 11 quốc gia để hoàn thiện bộ máy nhà nước các cấp về chức năng của nó và cơ cấu tổ chức và quy định về phân cấp quản lý và xử lý một cách chính xác mối quan hệ giữa Nhà nước và thị trường.

Thứ năm, một thể chế kinh tế thị trường hiện đại phải phục vụ người tiêu dùng là chủ đề của nó. Nó là cần thiết để các quy định pháp lý liên tục hoàn hảo để bảo vệ lợi ích của người tiêu dùng, thiết lập các trung tâm bảo vệ người tiêu dùng. Chính phủ sẽ tập trung vào việc cải thiện, tiêu chuẩn vệ sinh và an toàn thực phẩm kỹ thuật; mở rộng kiểm tra hàng nhập khẩu và hàng hoá lưu thông trên thị trường trong nước; giới thiệu thêm các biện pháp trừng phạt để xử lý nghiêm tội phạm; rà soát và hoàn thiện các văn bản pháp luật về thực hiện chi tiết của Luật bảo vệ người tiêu dùng; xây dựng một cơ sở pháp lý để khuyến khích sự phát triển của các tổ chức phi chính phủ chuyên về bảo vệ người tiêu dùng.

Một thể chế kinh tế thị trường hiện đại với những tính năng trên sẽ giúp đất nước tận dụng cơ hội và vượt qua thách thức trong thế giới toàn cầu hóa mà được mở rộng và cạnh tranh rất khốc liệt.

Print

Number of views (22045)/Comments (0)

Please login or register to post comments.